ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА

amusebouche-bg.thinkific.com

Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ФУДИС“ ООД (ФУДИС) услуги посредством Уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com (www.amusebouche-bg.thinkific.com) уреждат отношенията между ФУДИС и всеки един от потребителите на достъпните през Уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com услуги.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данни за търговеца

1.1 „ФУДИС“ ООД (наричано по-долу за краткост „ФУДИС“) е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район „Илинден“, ж.к. Св. Троица“, ВИТА, бл. 315Б, вх. Г, ет. 6, ап. 90, ЕИК 202047367, тел.: +359 896 833 155, електронен пощенски адрес: OFICE@FOODIESBG.COM, ДДС номер: BG202047367. Адресът за кореспонденция и адресът на мястото, където ФУДИС осъществява стопанската си дейност по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗЗП, е гр. София 1407, бул. „Черни Връх“ № 47 ет. 1, Бизнес център "Витоша" (Офисът на ФУДИС).

2. Определения

При прилагане и тълкуване на настоящите Условия за ползване използваните термини и изрази ще имат следното значение:

2.1 „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.2 „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

2.3 „Информационна система/ Система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на, което осигурява автоматична обработка на данни.

2.4 „Парола“ е избрана от Потребителя уникална комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения от Потребителя при регистрацията му електронен пощенски адрес служи за достъп до Потребителския му профил.

2.5 „Потребител“ е дееспособно физическо лице (навършило 18 години и непоставено под запрещение), което регистрира и активира свой Профил в Уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com и/или прави заявка за покупка на стоки и/или услуги посредством amusebouche-bg.thinkific.com без регистрация и се е съгласило с настоящите Условия за ползване. Потребител е и всяко друго лице, което достъпва и/или ползва предоставяните през amusebouche-bg.thinkific.com информационни услуги и ресурси, които не изискват регистрация.

2.6 „Потребителски профил/ Профил“ е обособена част от Уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com, съдържаща информация за Регистрирания потребител, предоставена от същия при регистрацията му и при ползване на предоставяните посредством amusebouche-bg.thinkific.com Услуги и съхранявана при ФУДИС. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да разглежда, редактира и допълва данните си, въведени при регистрацията или в по-късен момент, да има достъп до информация за своите заявки за закупуване на стоки и/или услуги, да променя Паролата си за достъп, да прекрати ползването на Услугите, да публикува и премахва публикувани от него мнения, коментари и др.

2.7 „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

2.8 „Регистриран потребител“ е всеки Потребител, който е преминал успешно процедурата по регистрация и си е създал Потребителски профил.

2.9 „Нерегистриран потребител“ е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.

2.10 „Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

2.11 „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

2.12 „Уебсайт“ e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.

2.13 „amusebouche-bg.thinkific.com“ (www.amusebouche-bg.thinkific.com.com) е Уебсайт, администриран от ФУДИС – виртуален информационен ресурс в Интернет за предоставяне на услуги на информационното общество и за продажба на стоки и услуги от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от Потребителя.

2.14 „Услуги“ са услугите, предоставяни посредством amusebouche-bg.thinkific.com, които са предмет на тези Условия за ползване. Услугите могат да включват заявяване и закупуване на стоки и услуги от разстояние, търсене и достъп до информационни ресурси, достъпни в amusebouche-bg.thinkific.com и други безплатни или платени услуги, които могат да бъдат предоставяни на Потребителя от ФУДИС посредством amusebouche-bg.thinkific.com.

2.15 „IP Адрес“ (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

2.16 „Условия за ползване“ са настоящия документ - Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com ведно със съставляващите неразделна част от тях Условия за отказ и рекламация при сключен договор през уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com и Политика за защита на личните данни и всички техни приложения.

3. Предмет на договора

3.1 ФУДИС предоставя на Потребителя Услугите при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Условия за ползване изисквания. Тези Условия за ползване се прилагат към всички услуги, достъпни на amusebouche-bg.thinkific.com, освен ако не е указано, че към съответни услуги се прилагат други правила или същите са обект на индивидуално договаряне с ФУДИС.

3.2 Условията за ползване не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, доколкото в последните не е предвидено друго, както и за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на ФУДИС, включително, но не само, за отношенията между Потребителя и доставчиците на куриерски услуги и др. под., използвани за доставката на стоки, закупени от потребителя през amusebouche-bg.thinkific.com.

3.3 Част от Услугите се предоставят без да е необходима регистрация. Такива могат да са, без да се ограничават до, Услуги, свързани с търсене и получаване на достъп до съдържание под формата на текст, видеоматериали, изображения и други, разположени в amusebouche-bg.thinkific.com, извършване на заявки на покупка стоки/ услуги през amusebouche-bg.thinkific.com и др.

3.4 Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаването на Потребителски профил, като това е изрично посочено в съответните Интернет страници в amusebouche-bg.thinkific.com.

3.5 Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до amusebouche-bg.thinkific.com. ФУДИС не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на ФУДИС (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

3.6 Предоставяните от ФУДИС Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване и броят, цените, характеристиките на съответните стоки и предоставяните Услуги и режимът им на продажба, съответно на предоставяне (безплатно без регистрация, безплатно срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане), могат да бъдат променяни по всяко време от ФУДИС.

4. Съгласие с Условията за ползване

4.1 С всяко използване на информационните услуги и ресурси в Уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com, включително с отварянето на Интернет страница от amusebouche-bg.thinkific.com, както и чрез натискане на електронна препратка (линк) от която и да е Интернет страница в amusebouche-bg.thinkific.com, се счита, че Потребителят е запознат с настоящите Условия за ползване, съгласен е се с тях и се задължава да ги спазва. Ако Нерегистриран потребител не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Условия за ползване, същият следва да не използва която и да е от Услугите и да напусне незабавно Уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com.

4.2 Когато Потребителят създава Профил или когато Нерегистрираният потребител поръчва стоки/услуги в amusebouche-bg.thinkific.com чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Условията за ползване“, в полето „Съгласен съм с Условията за отказ и рекламация“ и в полето „Съгласен съм с Политиката за защита на личните данни“ и натискане на виртуалния бутон „Потвърди“, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с Условията за ползване, Условията за отказ и рекламация и Политиката за защита на личните данни, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител върху Сървъра на ФУДИС чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП.

4.3 В отношенията между страните авторството на електронните изявления на Потребителя към ФУДИС и авторството на електронните изявления от ФУДИС към Потребителя ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от ЗЕДЕП. За избягване на всякакво съмнение, Страните се съгласяват, че въвеждането на електронен пощенски адрес в неговата цялост и Парола при достъп до Профила респ. попълването на данните на Нерегистриран потребител в заявката за покупка на стоки/предоставяне на услуги, ще представляват способ за уникално идентифициране на Потребителя като автор при изпращането на електронни изявления към ФУДИС посредством amusebouche-bg.thinkific.com. Страните се съгласяват получаваните по този ред електронни изявления да се считат за подписани с обикновен електронен подпис, със силата на саморъчен подпис в отношенията между тях, по смисъла на чл. 3, параграф 10, във връзка със съображение 49 от Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от ЗЕДЕП.

4.4 Текстът на настоящите Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com е достъпен в Интернет на адрес https://amusebouche-bg.thinkific.com/terms-and-conditions, Неразделна част от Условията за ползване са Условията за отказ и рекламация, достъпни на адрес https://amusebouche-bg.thinkific.com/terms-and-conditions, както и Политиката за защита на личните данни, достъпна на адрес https://amusebouche-bg.thinkific.com/terms-and-conditions по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

4.5 С приемане на Условията за ползване Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана по електронен път, включително и чрез електронна поща, както и да бъде адресат на електронни изявления от ФУДИС, включително такива, които са автоматично генерирани и/или изпращани чрез amusebouche-bg.thinkific.com по електронна поща, кратки текстови съобщения (SMS), в рамките на Профила или по друг начин.

4.6 ФУДИС може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване, Условията за отказ и рекламация и Политиката за защита на личните данни, както и за извършването на други електронни изявления, в случай на възникване на правен спор.

5. Регистрация. Заявки без регистрация

5.1 За да може да използва Услугите, за които се изисква регистрация, Потребителят трябва предварително да създаде свой Потребителски профил, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) на Интернет страницата http://amusebouche-bg.com/register и да изрази своето съгласие с Условията за ползване по начина, посочен в т. 4.2.

5.2 За да извърши валидна заявка за покупка на предлагани в amusebouche-bg.thinkific.com стоки или услуги без регистрация Нерегистрираният потребител следва да попълни съответната електронна форма, достъпна в реално време (online) в amusebouche-bg.thinkific.com и да изрази съгласие с Условията за ползване по начина, описан в т. 4.2.

5.3 Потребителят следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация/заявяване на стоки/услуги. При попълване електронната форма Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, както и всяка друга информация обозначена като задължителна за предоставяне във формата. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация и на заявяване на стоки/услуги, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на непредоставяне на изискваните и означени като задължителни в съответната електронна форма данни или на предоставяне на неверни данни, ФУДИС има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, да откаже да регистрира съответния Потребител, да прекрати или спре поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа му до Профила му или съответно да откаже да обработи и/или изпълни подадена от Потребителя заявка за покупка на стоки/ услуги.

5.4 Преди извършването на изявлението по т. 4.2. Потребителят може свободно да поправя въведените от него данни в съответната електронна форма.

5.5 Услугите, предлагани през Уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com са насочени към пълнолетни и дееспособни лица. Не се допуска регистрацията на малолетни или непълнолетни лица. Участието на малолетни или непълнолетни лица в кулинарните курсове, организирани от ФУДИС, се допуска, ако малолетното или непълнолетното лице е записано за участие в съответствие с настоящите Условия за ползване от негов родител, упражняващ родителски права, настойник или попечител, който е изразил съгласие с Условията за ползване. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на малолетно или ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на ФУДИС и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 11.2 от такова лице.

6. Регистрация чрез „Вход с Фейсбук“

6.1 Освен чрез попълване на съответна електронна форма за регистрация, Потребителят може да регистрира свой Потребителски профил в AMUSEBOUCHE-BG.COM и чрез профила си в социалната мрежа Facebook/Фейсбук (www.facebook.com). При създаване на Профил чрез „Вход с Фейсбук“ Потребителят се съгласява всички или част от необходимите за регистрацията данни на Потребителя да се изпратят директно и автоматично от профила му във Facebook/Фейсбук към ФУДИС.

6.2 За да се регистрира чрез „Вход с Фейсбук“, Потребителят следва да избере виртуалния бутон „Вход с Фейсбук“, достъпен в реално време (on-line) на Интернет страницата: http://amusebouche-bg.com/register, и да попълни своя електронен пощенски адрес и парола, с които достъпва своя профил във Facebook/Фейсбук (www.facebook.com).

6.3 Регистрацията чрез „Вход с Фейсбук“ не е услуга, предоставяна от ФУДИС, и не се регулира от и не се подчинява на тези Условия за ползване, доколкото изрично не е посочено друго в същите. При регистрация чрез „Вход с Фейсбук“ Потребителят следва да спазва условията и правилата за ползване и политиките за конфиденциалност и обработване на лични данни за услугата, предоставяна от Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com). Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com) не носи отговорност за съдържанието, достъпно в Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM.

7. Сключване на договора

7.1 Договорът между Потребителя и ФУДИС поражда действие от момента на постигане на съгласие с Условията за ползване, обективирано по начина, посочен в т. 4. Договорът се сключва на български език.

7.2 След сключване на договора ФУДИС незабавно потвърждава получаването на изявлението по т. 4.2, като изпраща електронно съобщение до адреса на електронна поща на Потребителя. Съобщението за потвърждение съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с ФУДИС, текста на Условията за ползване във вид на електронен документ и електронна препратка (линк) за потвърждение на регистрацията (в случай на регистрация).

7.3 Договорът има действие:

7.3.1 за Регистрираните потребители – за неопределен срок от регистрацията до прекратяването му по реда, предвиден в тези Условия за ползване;

7.3.2 за Нерегистрираните потребители, извършили заявка за покупка на стоки/за предоставяне на услуги – до изпълнение или прекратяване на сключения във връзка със съответната заявка индивидуален договор;

7.3.3 за Нерегистрирани потребители – посетители на Уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com, които не попадат в обхвата на горните две категории лица – до преустановяване ползването на услугите и ресурсите, достъпни през Уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com.

8. Потребителски профил

8.1 Достъпът до Профила от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията му електронен пощенски адрес и Парола. Потребителският профил става активен и достъпен за Потребителя след потвърждение на регистрацията му посредством натискане (клик) върху електронната препратка (линк) за потвърждение по т. 7.2.

8.2 Потребителят се задължава да не разкрива своята Парола на трети лица и да уведомява незабавно ФУДИС в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на своята Парола и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на същата.

8.3 ФУДИС не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от Потребителя при регистрацията му или при ползването на Услугите.

8.4 Регистрацията дава възможност Потребителя да използва многократно въведената от него в Профила му информация при ползване на Услугите на amusebouche-bg.thinkific.com.

8.5 Потребителят се задължава да прекратява сесията, при която е влязъл в Профила си, чрез натискане на виртуалния бутон „Изход“.

9. Обща информация за предоставяните услуги

9.1 Услугите, предоставяни от ФУДИС, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за ползването им (ако има такива) се публикуват на съответните Интернет страници в Уебсайта amusebouche-bg.thinkific.com.

9.2 ФУДИС предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, бази данни и др., разработени от ФУДИС или негови партньори, и публикувани на страниците на amusebouche-bg.thinkific.com, които могат да включват, без да се изчерпват, до: кулинарен блог, съдържащ избрани от екипа на ФУДИС рецепти за различни видове ястия; мнения и коментари на Потребители към рецептите и др.

9.3 Използването на част от Услугите изисква регистрация. Такива Услуги са:

9.3.1 публикуване мнения, коментари и др. от Потребителя в amusebouche-bg.thinkific.com, където е предоставена техническа възможност за това (напр. в секция „Кулинарен блог“);

9.3.2 записване себе си за участие в различните формати на кулинарни курсове, организирани от ФУДИС. Записването за участие в кулинарен курс става по реда на раздел II от настоящите Условия за ползване;

9.3.3 други Услуги, предоставяни на Регистрирани потребители чрез amusebouche-bg.thinkific.com.

II. КУЛИНАРНО УЧИЛИЩЕ AMUSE BOUCHE

10. Данни за търговеца

10.1 ФУДИС организира и провежда различни формати на любителски кулинарни курсове. По време на курсовете участниците са обучавани да готвят от и под надзора на един или няколко определени от ФУДИС инструктори.

10.2. С приемането на настоящите Условията за ползване Потребителят се счита, че е информиран, че услугите, които ФУДИС предоставя са форма за любителско обучение в областта на готварството и кулинарията, а Кулинарно Училище Amuse Bouche не е „училище“ или друг вид институция в системата на предучилищното и училищното образование по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование.

10.3 ФУДИС не издава и няма задължението да издава каквито и да е документи, които да удостоверяват завършен клас, етап, степен на образование или придобиване на квалификация в областта на готварството и кулинарията.